[awsmjobs]

Hiring Methodology

  • Phase 1 : Written Examination
  • Phase 2 : Round one interview
  • Phase 3 : Round two interview
  • Phase 4 : Background verification
  • Phase 5 : Appoinment